കറുപ്പും വെളുപ്പും

കറുപ്പോ വെളുപ്പോ
നിനക്കേറെയിഷ്ടം??
കറുക്കാത്ത വെളുപ്പും
വെളുക്കാത്ത കറുപ്പു -
മാണെനിക്കേറെയിഷ്ടം

വെളുപ്പില്ലെങ്കില്‍ കറുപ്പും
കറുപ്പില്ലെങ്കില്‍ വെളുപ്പും
മേഘം വെളുത്തു
റുത്തോരാകാത്തി -
ലേഴു നിറങ്ങളുമില്ല പൊന്നേ...


1 അഭിപ്രായം. >>ഇവിടെഎഴുതാന്‍ മറക്കണ്ടാ ട്ടോ..:

സബിതാബാല said...

nanaayi....

Post a Comment

അഭിപ്രായം ഇവിടെ...